TDT jest skrótem od nazwy Transportowy Dozór Techniczny. Oznacza on państwową osobę prawną funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Ta jednostka DT podlega ministrowi właściwemu zajmującego się sprawami związanymi z transportem. Jej dozorowi podporządkowane są maszyny techniczne, które zostały zainstalowane na obszarze kolejowym, bocznicach kolejowych, pojazdach szynowych, a także zbiorniki (tutaj zaliczamy cysterny użytkowane w żegludze śródlądowej, ruchu kolejowym i ruchu drogowym). Dodatkowo do obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego należą:

Cysterna na drodze

 • Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi ulokowanymi na statkach morskich (nie obejmuje statków, gdzie urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej), dokach, pontonach oraz na obszarze portu i przystani morskich
 • Dozór techniczny nad urządzeniami związanymi z żeglugą morską i śródlądową -urządzenia bezciśnieniowe, ciśnieniowe, zbiorniki i dźwignice
 • Dozór nad urządzeniami technicznymi ulokowanymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych
 • Dozór nad urządzeniami technicznymi, które stanowią wyposażenie innych stanowisk umiejscowionych na terenie przeznaczonym do czynności przeładunkowych
 • Dozór nad osobowymi oraz towarowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi

Transportowy Dozór techniczny obejmuje swoim nadzorem ponad 262 tys. Urządzeń technicznych. Dominująca grupą są urządzenia bezciśnieniowe oraz ciśnieniowe.

Ponieważ TDT podlega ustawie o dozorze technicznym to wykonuje zadania tam zawarte. Należą również do nich: przewóz towarów niebezpiecznych, wydawanie certyfikatów dopuszczenia środka lokomocji do transportu towarów niebezpiecznych

Dozór techniczny i urządzenia mu podlegające

Dozór techniczny są to działania zapisane w ustawie o dozorze technicznym, mające na celu dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i eksploatacji urządzeń technicznych. Urządzenia techniczne jakie podlegają DT zostały zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów w dniu 7 grudnia 2012 roku. Lista urządzeń jest bardzo długa i są to maszyny, które na przykład stwarzają zagrożenie poprzez rozprężanie gazów pod ciśnieniem, roznoszenie materiałów niebezpiecznych podczas ich transportu (np. kotły parowe i cieczowe, cysterny, zbiorniki na gaz skroplony) a także wszystkie urządzania tak zwanego transportu niedalekiego (np. żurawie, wciągniki). Do urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu, zaliczamy także:

A także:

 • Szybkowary ciśnieniowe
 • Pomosty ruchome
 • Rurociągi
 • Układnice do torów
 • Urządzenia załadowcze
 • Koleje linowe

O uprawnieniach TDT

statek w porcie

Wymogiem jest, aby przedsiębiorstwa, które produkują, modernizują, serwisują oraz montują urządzania techniczne posiadały odpowiednie uprawnienia. Te zaświadczenia wydaje także Transportowy Dozór Techniczny. TDT nadaje również uprawnienia pracownikom wykonującym na przykład połączenia spajane.

Dobrym sposobem na aby zdobyć uprawnienia UDT jest odbycie szkolenia i uzyskanie niezbędnej wiedzy.

Ośrodek szkolenia Operatorów ma w swojej ofercie na wysokim poziomie szkolenia UDT. Serdecznie zapraszamy.