Opis i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych takich jak cysterny"Mamy do zaoferowania kompleksową obsługę związaną z produkcją, montażem i dostawą zbiorników chemoodpornych oraz wyposażenie ich w stanowiska do opróżniania i napełniania. W zakresie naszych prac jest: stanowisko rozładunku, przeładunku, zbiorniki chemoodporne UDT, rurociągi oraz transferowanie na linie produkcyjne. Zapewniamy pełne wsparcie w procesie inwestycji takie jak zgłoszenie i uzgodnienie z jednostką TDT Transportowy Dozór Techniczny. Nie dostarczamy samych stacji NO. Wykonujemy projekt stacji załadowczej UNO i urządzenia NO dla niebezpiecznych cieczy. Przechowujemy je w naszych zbiornikach m.in.  kwasu: siarkowego, azotowego, solnego, wody: amoniakalnej, utlenionej, podchlorynu sodu, ługu sodowego i innych.

Zakres robót realizowanych w systemach UNO

 • dopasowanie wymagań dla danej inwestycji /realizacji
 • wykonanie projektu stacji załadowczej UNO
 • uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji technicznej i rejestracyjnej dla jednostki TDT
 • dostawa urządzeń UNO i montaż elementów osprzętu na obiekt

Jak wygląda proces napełniania zbiorników magazynowych ?

Napełnianie odbywa się wraz z dodatkowymi uzgodnieniami i czynnościami ( zwłaszcza w cysternach typu TIR). Każda stacja urządzeń do napełniania i opróżniania (UNO) działa w systemie połączeń zaworów, rur, węży i sygnalizatorów. Wymienione instalacje i armatura są zależne od Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu i zgłoszeniu do jednostki TDT.

Urządzenie NO do rozładunku cystern (stacja UNO)

Stosuje się do rozładunku i załadunku zbiorników transportowych w surowce niebezpieczne płynne (żrące, trujące, palne). Przeznaczeniem tego urządzenia jest bezpieczne zapewnienie procesu opróżniania i napełniania cystern do zbiorników magazynowych w magazynach płynnych surowców. Stacje posiadają mnóstwo udogodnień elektronicznych i mechanicznych zapewniających wysokie bezpieczeństwo zarówno samej instalacji jaki i personelu obsługi stanowiska. Konieczność używania odpowiednich zabezpieczeń instalacji w czasie rozładunku płynnych surowców niebezpiecznych z cystern jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. Zastosowanie urządzeń oraz zabezpieczeń procesowych zgodnie z wymogami prawnymi podlega zgłoszeniu i uzgodnieniu w jednostce TDT.

Zabezpieczenia stosowane w zależności od kategorii zagrożenia budując urządzenie NO:

 • Zawór automatycznego rozłączenia
 • Szafa sterownicza z sygnalizacją akustyczną wycieku
 • Pomiar:
 • temperatury i ciśnienia medium
 • emisji oraz rozszczelnienia
 • Złącze:
 • awaryjnego odłączenia
 • suchoodcinające

Najważniejsze akty prawne będące podstawą dozoru technicznego urządzeń:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
 • Rozporządzenia z dnia:
 • 26 listopada 2010 r. Ministra Gospodarki
 • 7 grudnia 2012 r. Rady Ministrów
 • 21 maja 2019 r. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Przygotowując urządzenie NO do badań należy uwzględniać wymogi instrukcji eksploatacji urządzenia.

Klasyfikacja oraz oznakowanie w przewozie:

 • ADR drogowym
 • ADN śródlądowym
 • RID kolejowym

Lista niebezpiecznych towarów – oznakowanie ADR

Transport lądowy to najpopularniejszy rodzaj przewozu materiałów niebezpiecznych. Wszelkie przepisy i normy związane z drogowym przewozem towarów określa Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Obowiązuje nie tylko w Europie, ale i na świecie. Przy imporcie towaru z Chin do Polski trzeba mieć na uwadze akty prawa lokalnego, czyli ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz o broni i amunicji. Opakowania w których znajdują się towary niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane. Na pomarańczowej tabliczce widnieje numer rozpoznawczy zagrożenia. Są to najczęściej dwie lub trzy cyfry, poprzedzone literą  i czterocyfrowy numer UN. Natomiast nalepki ADR są w kształcie obróconego kwadratu o 45 stopni. Oznaczenia powinny być zlokalizowane w widocznym miejscu.

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Stwarzają zagrożenie podczas przewozu – inne niż materiały określone w pozostałych klasach.

 • M1 – drobny pył, który wdychany może stanowić zagrożenie dla zdrowia
 • M2 – w czasie pożaru mogą tworzyć dioksyny
 • M3 – wydzielają pary zapalne
 • M4 – akumulatory litowe
 • M5 – przedmioty ratownicze
 • M6-M8 – zagrażające środowisku
 • M9-M10 – podwyższona temperatura
 • M11 – zagrożenie podczas przewozu, nie odpowiadające definicjom innych klas

RID – transport kolejowy towarów niebezpiecznych

Jest to regulamin dla przewozu międzynarodowego kolejami niebezpiecznych towarów. Należy zapewnić właściwe środki bezpieczeństwa odpowiadające charakterystyce i zakresowi zagrożeń.

 1. Do niebezpiecznych reakcji należy:
  • wytwarzanie materiałów niestabilnych oraz żrących
  • niebezpieczny wzrost ciśnienia,
  • wydzielanie gazów zapalnych, duszących, utleniających lub trujących
  • wytwarzanie dużych ilości ciepła lub spalanie
 1. Do oznaczeń stosuje się podobne tablice, jak w ADR. Są w kolorze pomarańczowym, na górze jest numer zagrożenia, a na dole kod UN, określający konkretną substancję. Umiejscowione na bocznych ścianach cystern lub kontenerów.
 2. Górna część tablicy prezentuje dwucyfrowy lub trzycyfrowy numer informujący o zagrożeniu przewożonego ładunku:
  • 2 – emisja gazu
  • 3 – substancja samoczynnie nagrzewająca się lub ciekła łatwopalna
  • 4 – substancja stała łatwopalna
  • 5 – właściwości utleniające
  • 6 – działanie trujące lub zakaźne
  • 7 – działanie promieniotwórcze
  • 8 – działanie żrące
  • 9 – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją
 1. W sytuacji, gdy ładunek może powodować tylko jedno z zagrożeń, zostaje dodana cyfra „0”  po danej cyfrze. Jeśli zagrożenie jest bardzo nasilone, wtedy podwaja się tę cyfrę.
 2. Numer poprzedzony literą „X” – oznacza, że w sytuacji pożaru, nie wolno gasić wodą ognia.
 3. Kod UN numer na dole, którym oznacza się przewożoną substancję.

Na przykład:

„1789” – kwas: chlorowodorowy

„1805” – fosforowy

„1830” – siarkowy o stężeniu ponad 51%

„2031” – azotowy o stężeniu poniżej 55%

„1202” – oleje paliwowe

„1203” – benzynę

„1223” – naftę

„1230” – metanol

„1266” – łatwopalne wyroby perfumeryjne

„1268” – destylaty ropy naftowej

Obsługa maszyn typu UNO – nalewak

Klasyfikacja niebezpiecznych towarów związanych z kursem napełniania i opróżniania cystern w Ośrodku Szkolenia Operatorów.

Klasa:

2       Gazy

3       Materiały: ciekłe zapalne

4.1    stałe zapalne, samoreaktywne, wybuchowe stałe odczulone

4.2    samozapalne

4.3    po zetknięciu z wodą wytwarza gazy palne

5.1    utleniające

5.2    Nadtlenki organiczne

6.1    Materiały trujące

6.2    zakaźne

8       żrące

9       Różne przedmioty i materiały oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które napełnia się pod ciśnieniem lub opróżnia oraz przewozi (cement, mąka, nawozy, płyn petrygo, oleje, masy bitumiczne, asfalt i inne).

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern)

Prowadzimy dla osób indywidualnych lub firm. W przypadku grup zorganizowanych przeprowadzimy szkolenie na terenie całej Polski, jeśli zleceniodawca szkolenia zapewni stacjonarne urządzenie służące do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z aktualnym badaniem TDT na zajęcia praktyczne. Wykonujemy wszystkie formalności związane ze zgłaszaniem słuchaczy na egzaminy i wyznaczeniem terminu egzaminu przez Transportowy Dozór Techniczny. Mamy możliwość przeprowadzania szkoleń w weekendy.

Jak wygląda kurs na nalewaki?

Jest złożony z części teoretycznej i praktycznej, która kończy się państwowym egzaminem przed Komisją Transportową Dozoru Urzędu Technicznego.

Co obejmuje tematyka szkolenia z napełnienia i opróżniania cystern?

 • wiadomości ogólne dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych towarów niebezpiecznych RID/ADR.
 • wiedzę z zakresu towarów niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych RID/ADR
 • zbiór zasad według dozoru technicznego nad urządzeniami NO i zbiornikami transportowymi
 • rodzajami urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wraz z obsługą i kontrolą tego typu urządzeń
 • przepisy bhp i ppoż.
 • ochrona środowiska
 • udzielanie pierwszej pomocy