Kurs na uprawnienia TDTTransportowy Dozór Techniczny jest rozwinięciem skrótu TDT. Zajmuje się

urządzeniami występującymi w miejscach związanych z transportem dalszym np. suwnice na dworcu PKP czy pociągi. W większości sytuacji łatwo jest ustalić, które kwalifikacje są wymagane do danej maszyny. Schody zaczynają się w przypadku: wózków, ładowarek, podestów czy suwnic. Wtedy największe znaczenie ma rejestracja UDT lub TDT.

W jakim zakresie wykonuje się prace?

 1. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi:
  • zamontowanymi na obszarze kolejowym, bocznicach kolejowych, w pojazdach szynowych
  • towarowymi kolejami linowymi i osobowymi oraz wyciągami narciarskimi
  • zbiorniki w tym cysterny używane w ruchu drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej
 1. Odzyskującymi pary paliwa eksploatowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej
 2. Znajdującymi się:
  • na statkach morskich i żeglugi śródlądowej
  • na pontonach
  • w dokach
  • na terenie przystani morskich i portów oraz żeglugi śródlądowej
  • tam, gdzie żegluga morska, śródlądowa, przede wszystkim urządzenia ciśnieniowe oraz bezciśnieniowymi
  • zbiornikami (cysternami) i dźwignicami
  • w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk, występujących na terenie zaplanowanym do prac przeładunkowych i innych czynności w zakresie obsługi żeglugi morskiej

Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje na obsługę nalewaków do cystern NO TDT ?

Przegląd techniczny kolejki górskiej Zapisz się na szkolenie dotyczące:

 • pracowników firm produkujących substancje chemiczne i obsługujących rozlewnie.
 • kierowców zawodowych mających specjalistyczne uprawnienia ADR(przewozu niebezpiecznych substancji). Teraz będziesz mógł samodzielnie napełnić cysternę.

Tematy zajęć:

 • przepisy przeciwpożarowe
 • BHP
 • dozór techniczny
 • fizyczne i chemiczne właściwości substancji niebezpiecznych (materiały zapalne i ciekłe)
 • skład paliw i substancji przewożonych
 • konstrukcji zbiorników
 • cysterny zawierające substancje niebezpieczne
 • obsługa nalewaków

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych:

Klasa 2Gazy
Klasa 3Materiały: ciekłe zapalne
Klasa 4.1Materiały: samoreaktywne, wybuchowe, stałe zapalne i odczulone
Klasa 4.2Materiały: samozapalne
Klasa 4.3Materiały: wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1Materiały: utleniające
Klasa 5.2Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1Materiały: trujące
Klasa 6.2Materiały: zakaźne
Klasa 8Materiały: żrące
Klasa 9Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary nie zaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (oleje, asfalt, mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, masy bitumiczne i inne)

Jakie wymagania musisz spełnić, aby przejść kurs?

 • Znajomość języka polskiego komunikatywnie lub z tłumaczem
 • Pełnoletność
 • Edukacja w wymaganym temacie
 • Poznanie zasad egzaminów (w teorii i praktyce) 

Kto organizuje egzamin państwowy po szkoleniu na nalewaki NO TDT?

Realizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny w takich samych warunkach jak na stanowisku pracy.

Ile czasu ważne są uprawnienia?

Ważne są przez 5 lat. Trzy miesiące przed końcem uprawnień należy dostarczyć wniosek o bezpłatne przedłużenie zaświadczenia.