windy niepełnosprawnychUrządzenia dla osób niepełnosprawnych to specjalne dźwigi z napędem hydraulicznym lub elektrycznym, które wspomagają poruszanie się osób korzystających z wózków inwalidzkich. Znoszą one bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. Urządzenia te wchodzą w skład urządzeń transportu bliskiego (UTB).
Konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych to osoba wykonująca czynności konserwacyjne tego typu urządzeń. Osoba odpowiedzialna za konserwację musi uzyskać uprawnienia nadawane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs na konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych obejmuje wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne niezbędne do podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadane kompetencje.

Program szkolenia – konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych:

  • przepisy dotyczące urządzeń do transportu niepełnosprawnych
  • uprawnienia potrzebne do obsługi urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • dane techniczne i rodzaje urządzeń stosowanych w transporcie bliskim osób niepełnosprawnych
  • budowa urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych
  • zadania prowadzone przez konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • typowe usterki dotyczące urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • przepisy BHP i zasady pierwszej pomocy przy pracy z urządzeniami do transportu osób niepełnosprawnych

Czas trwania zajęć: 48-88 godzin dydaktycznych.

Na życzenie klienta możliwa jest zmiana zakresu tematycznego zajęć.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON – zachęcamy do skorzystania z usług!