IRATA International (IRATA) jest wiodącą i uznaną za światowy autorytet organizacją w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego. Celem stowarzyszenia, założonego w 1988 roku, jest promocja i rozwój bezpiecznego systemu pracy, którego jest pionierem od momentu jej powstania oraz wspieranie firm członkowskich i przeszkolonych techników dostępu linowego, dokładając wszelkich starań, aby uczynić ich pracę bezpieczną i efektywną. 

Firmy członkowskie IRATA muszą spełniać określone wymagania wstępne i podlegają stałemu monitoringowi, przeprowadzanymi regularnie kontrolami w celu zapewnienia utrzymania standardów wymaganych przez organizację IRATA w zakresie jakości, bezpieczeństwa, szkoleń i pracy. Korzyści płynące z audytów i wymogów znajdują odzwierciedlenie w corocznej analizie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie odnotowuje się stosunkowo niski poziom wypadków i incydentów wśród członków IRATA.  

IRATA stworzyła pierwszy udokumentowany system certyfikacji w 1992 roku (wcześniej znany jako ogólne wymagania dotyczące certyfikacji personelu zatrudnionego w przemyśle z wykorzystaniem metod dostępu linowego) jako system wytycznych szkoleniowych i kwalifikacyjnych koncentrujących się na bezpieczeństwie. Od czasu wprowadzenia w życie tych regulacji, kwalifikacje IRATA stały się standardem branżowym dla pracowników posługujących się przemysłowymi metodami dostępu linowego. Od czasu wprowadzenia systemu stowarzyszenie zbiera doświadczenie i analizuje gromadzone informacje pozwalające organizacji na ciągłe zaangażowanie w jego doskonalenie.  

IRATA stworzyła i opublikowała Międzynarodowy Kodeks Postępowania (ICOP) [TC-102] regulujący i wskazujący najlepsze praktyki w pracy w dostępie linowym uznawane i polecane przez szanowane organizacje, takie jak na przykład Health and Safety Executive (HSE) w Wielkiej Brytanii. Wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązani są jako warunek członkostwa do przestrzegania zasad w nim zawartych obejmujących w szczególności personel dostępu linowego przeszkolonego i certyfikowanego zgodnie z tym programem. Ujętymi w powyższym kodeksie wymogami i zaleceniami IRATA wyznacza standardy dla przemysłowego dostępu linowego na całym świecie. 

Technicy dostępu linowego podlegają trzystopniowej klasyfikacji z uwzględnieniem ich poziomu wiedzy i doświadczenia. 

Poziom pierwszy – L 1 

Jest to technik dostępu linowego, który jest w stanie wykonywać określony zakres zadań związanych z dostępem linowym pod nadzorem kierownika ds. bezpieczeństwa dostępu linowego na poziomie L 3. I jest on: 

 1. w stanie rozumieć i postępować zgodnie z procedurami dostępu linowego, dobrać odpowiednią metodę, technikę do wykonywanego zadania i ocenić ryzyko z nim związane,
 2. odpowiedzialny za kontrolę własnego sprzętu do pracy na linach przed jego użyciem,
 3. w stanie pomagać w pracach związanych z olinowaniem i innych operacjach pod nadzorem osoby z wyższym stopniem,
 4. w stanie podjąć działania w prostej akcji ratunkowej podczas zjazdu oraz asystowania w akcjach ratunkowych.

Poziom drugi – L 2 

Jest to doświadczony Technik dostępu linowego, który jest w stanie wykonywać bardziej złożone zadania pod nadzorem kierownika ds. bezpieczeństwa dostępu linowego na poziomie L 3. I jest on: 

 1. w stanie wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie pierwszym L 2,
 2. są w stanie wykonywać bardziej złożone zadania związane z olinowaniem, w tym ponowne kotwiczenie, odchylenia i napinanie lin,
 3. w stanie podejmować akcje ratunkowe w różnych sytuacjach,
 4. w stanie montować i stosować systemy wyciągania.

Poziom trzeci – L 3 

Jest to doświadczony Technik dostępu linowego, który jest odpowiedzialny za zrozumienie i wdrożenie procedur dostępu linowego, wybór metod i związanych z nimi ocen ryzyka, a także: 

 1. jest w stanie wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie L 1 i L 2;
 2. rozumie elementy i zasady bezpiecznego systemu pracy IRATA,
 3. jest zaznajomiony z odpowiednimi technikami pracy i prawodawstwem,
 4. posiada rozległą wiedzę na temat zaawansowanego olinowania dostępu linowego i technik ratowniczych,
 5. posiada odpowiednie i aktualne zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy.

Osoba posiadająca poziom L 3 może zostać inspektorem bezpieczeństwa w zakresie dostępu linowego.