Towary niebezpieczneW celu napełnienia i opróżnienia zbiorników, w których przechowujemy towary niebezpieczne, musimy wykorzystać specjalne urządzenia. Fachowa wiedza na temat takich towarów jest niezwykle ważna, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć tragicznych wypadków. Osoba, która ma zamiar napełniać np. cysterny, musi być odpowiednio przeszkolona pod tym kątem. Głównym organem, który się tym zajmuje, jest Transportowy Dozór Techniczny. To on nadaje odpowiednie uprawnienia. Co jeszcze trzeba wiedzieć o urządzeniach typu UNO?

ADR – co oznacza?

Na samym początku warto jest wyjaśnić skrót ADR. Dokładnie rzecz ujmując, jest to nazwa międzynarodowej umowy o przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych, którą zawarto w 1957 roku w Genewie. Polska podpisała tę konwencję w 1975 i z tego powodu musi przestrzegać określonych w niej warunków. Przepisami regulującymi przewóz towarów niebezpiecznych są również ustawy i unijna dyrektywa. Wszystko to określa, że osoba przewożąca musi posiadać uprawnienia.

Kilka słów o towarach niebezpiecznych

Produkty, które można uznać za niebezpieczne, to różnego rodzaju gazy, materiały wybuchowe, zakaźne, żrące, a także materiały ciekłe zapalne. To ostatnie brzmi poważnie, a do tej kategorii możemy zaliczyć towary codziennego użytku, np. perfumy, alkohole czy lakiery do paznokci. Widać zatem, że trzeba mieć na uwadze nawet takie rzeczy. Inne materiały klasyfikowane jako niebezpieczne to materiały promieniotwórcze, trujące, organiczne, samozapalne oraz wytwarzające gazy zapalne w kontakcie z wodą. Również w grę wchodzą materiały, które nie są uznawane za niebezpieczne, ale napełnia się je pod ciśnieniem. One także wymagają uprawnień do przewozu. Do tej kategorii należą np. nawozy, oleje, ale też cement czy mąka.

Zbiorniki UNO

Kolejny skrót – UNO – oznacza urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników. Może to być elastyczny przewód przeładunkowy. Jego głównym elementem jest elastyczny wąż, a do niego dołączone są złącza i końcówki. Kolejnymi takimi urządzeniami są ramiona przeładunkowe, a konkretnie takie, którymi napełnimy zbiornik pod ciśnieniem ponad 0,5 bara. Ramiona przeładunkowe umieszczane są także na portach morskich. Dzięki temu statki mogą być napełniane towarami niebezpiecznymi. Obsługa techniczna urządzeń UNO jest konieczna dla ich poprawnego funkcjonowania.

Dozór techniczny

W przypadku urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników pod ciśnieniem wymagany jest dozór techniczny. Zajmuje się nim Transportowy Dozór Techniczny. TDT jest organem, który także wymaga przebycia szkolenia i zdania egzaminu. Dopiero wtedy możemy legalnie i bezpiecznie napełniać cysterny, nalewaki i inne tego typu zbiorniki. Co powinna umieć osoba obsługująca urządzenia UNO? Przede wszystkim musi mieć wiedzę o ich parametrach technicznych. Również należy poznać się z materiałami niebezpiecznymi – ich specyfiką i właściwościami fizykochemicznymi.

BHP to podstawa

Przy napełnianiu zbiorników konieczna jest znajomość przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy. Innym ważnym aspektem są przepisy przeciwpożarowe. To podstawa bezpiecznego funkcjonowania na stanowisku. Brak rozeznania w przepisach BHP i PPOŻ grozi różnymi wypadkami na miejscu pracy. Przeszkolenie w tym zakresie jest niezbędne do napełniania i opróżniania zbiorników typu UNO.

Oznaczenia towarów niebezpiecznych

Oprócz klasyfikacji produktów uznanych za niebezpieczne, ważne jest ich odpowiednie oznaczenie. Każda taka substancja musi być osobno oznaczona, ponieważ wymaga tego umowa ADR. Takim oznaczeniem jest tabliczka w pomarańczowym kolorze, przedzielona na dwie części. Na górze umieszczony jest numer HIN, czyli numer służący rozpoznaniu niebezpieczeństwa. Składa się przynajmniej z dwóch cyfr – jedna oznacza stan skupienia (gaz lub ciecz), a druga określa, co się z nią dzieje. Może być też ewentualnie litera X, która oznacza, że dany produkt nie może się zetknąć z wodą, bo może nastąpić bardzo silna reakcja. Na dole tabliczki jest numer UN. Służy on oznaczeniu danego materiału. Konkretna substancja powinna mieć odpowiedni numer. Przykładowo: benzyna ma numer 1203, a amoniak 1005.

Przewóz w różnych typach transportu

W zależności od tego, gdzie przewozi się materiały niebezpieczne, są inne wymagania dotyczące przewozu. Tak jak konwencja ADR określa przewóz tych towarów w transporcie drogowym, to w transporcie kolejowym określają to inne przepisy – RID. Zostały one dołączone do konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami. Tam jest zapis na temat odpowiedniego oznakowania towarów i innych wymagań. Jeśli transportujemy produkty tego typu drogą morską, tu w grę wchodzi kodeks IMDG, który określa odpowiednie wytyczne dotyczące przewozu. W przypadku ich niespełnienia istnieje niebezpieczeństwo przedostania się niebezpiecznych materiałów do wody i jej zatrucie. To także określa konwencja SNS. Transport powietrzny wymaga specjalnych wymogów określonych przez przepisy DGR. Są one egzekwowane przez niemal cały świat, więc zgodność z nimi jest konieczna.

Szkolenie na napełnianie zbiorników UNO

Towary niebezpieczne

Jak to już wcześniej zostało wspomniane – aby móc w pełni legalnie i bezpiecznie napełniać zbiorniki na towary niebezpieczne, konieczne jest uzyskanie uprawnień. Są one nadawane przez Transportowy Dozór Techniczny. Warto wiedzieć, że trzeba w tym celu odbyć szkolenie. W celu podejścia do niego należy mieć przynajmniej wykształcenie zawodowe. Jeśli zamiast tego mamy świadectwo robotnika wykwalifikowanego, również będzie ono przydatne. Oprócz tego, trzeba ukończyć osiemnasty rok życia. Najważniejsze jest jednak, aby złożyć wniosek o zdawanie egzaminu w TDT. Ten organ również przygotowuje egzamin i go nadzoruje – wyznaczona jest do tego specjalna komisja. Zdanie egzaminu zapewnia uprawnienia, które są ważne przez całe życie.

Teraz już wszystkie fakty na temat urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników ciśnieniowych powinny być wiadome. Jeśli chcemy przystąpić do szkolenia, trzeba mieć pewność, że odbędziemy je w zaufanym ośrodku szkoleniowym. Nasza firma zapewnia taki kurs, który jest zgodny z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego.  Zapraszamy do kontaktu skorzystania z naszych usług.