Szkolenie BHP zawsze będzie nas czekało w nowo podjętej pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy jest niesamowicie ważna niezależnie od tego czy pracujemy na budowie, w biurze, w szkole czy salonie kosmetycznym i również uczniowie szkół technicznych.  Każde z tych miejsc ma zasady, których musimy przestrzegać dla bezpieczeństwa nas samych i innych. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy i oczywiście technicznego bezpieczeństwa. Na straży przestrzegania przepisów BHP stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Zasady bhp zawsze dotyczą pracowników jak i pracodawcy, ponieważ to właśnie do niego należy obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom należytą ochronę. Ale co istotne, pracownik bez przeszkolenia bhp nie może być dopuszczony do pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie szkolenia. W tym miejscu warto wiedzieć, że taki szkolenia odbywają się zawsze

w czasie pracy i oczywiście na koszt pracodawcy.

            Kto podlega szkleniom bhp?

Naturalnie wszyscy zatrudnieni, bez względu na to jaki rodzaj pracy wykonują oraz czy są zatrudnione na umowę

o pracę, zlecenie czy są praktykantami.

Kursy same w sobie przyjmują różne formy. Niektóre wymagają wyjazdu do innego miasta na 10 miesięcy, niektóre są tylko tygodniowe, a jeszcze inne trwają 4 godziny, odbywają się w domowym zaciszu i potrzebujemy tylko dostępu do Internetu. Szkolenia bhp również występują w różnej częstotliwości, ale bez obaw, nikt was już nie wyśle na 10 miesięcy na drugi koniec polski. W przypadku bhp możemy spotkać się z 4 podstawowymi formami szkolenia:

  • Instruktaż – to forma szkolenia, które trwa nie krócej niż 2 godziny lekcyjne, co umożliwia nam uzyskanie, aktualizację albo uzupełnienie wiedzy i umiejętności na temat wykonywanej przez nas pracy i o tym jak powinniśmy się zachowywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
  • i higieny pracy
  • Seminarium – forma szkolenia, które nie jest krótsze niż 5 godzin lekcyjnych i ma takie samo zadanie jak instruktaż
  • Kurs – szkolenie, które nie jest krótsze niż 15 godzin lekcyjnych i w odróżnieniu od instruktażu
  • i seminarium, zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne z zasad bhp
  • Samokształcenie kierowane – szkolenie samodzielne na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora szkolenia i możliwych konsultacji

Kursy bhp dzielą się na wstępne i okresowe. Zatem czym się różnią i co warto o nich wiedzieć?  

Szkolenie wstępne jest organizowane dla pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy. Mają na celu zapewnić pracownikowi wiedzę i umiejętności, które będą im potrzebne aby dobrze wykonywać swoją pracę. Na takim kursie poznaje się zagrożenia, które występują na konkretnych stanowiskach w danym miejscu pracy. Jest przeprowadzane w formie instruktażu, według programów, które zostały specjalnie opracowane dla konkretnych grup stanowisk. Zawiera:

  • Instruktaż ogólny, dzięki któremu uczestnicy mogą poznać podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnienia zawarte w kodeksie pracy, regulaminie firmy, w której pracują a także nie mniej ważne zasady udzielania pierwszej pomocy, w razie, gdyby zaszła taka konieczność.

Instruktaż ogólny najczęściej przeprowadza pracownik służb bhp, pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami, wyznaczony przez pracodawcę.

  • Instruktaż stanowiskowy, który zapewnia zapoznanie się ze specyfiką stanowisk, jakie czynniki i ryzyko zawodowe występują w konkretnym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba wyznaczona przez pracodawcę, oczywiście jeśli posiadają odpowiednie kompetencje i sami są przeszkoleni.

Kurs wstępny powinien zakończyć się wypełnieniem karty szkolenia wstępnego

w dziedzinie bhp i być zamieszczone w aktach pracownika. Karta jest ważna maksymalnie 12 miesięcy, ale osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, muszą powtarzać szkolenie co 6 miesięcy.

Szkoleniom okresowym podlegają pracodawcy, kierownicy, brygadziści, osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżyniersko-techniczni (konstruktorzy maszyn, technolodzy, organizatorzy produkcji), pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Ma na celu kolokwialnie mówiąc odświeżyć wiedzę pracowników, przypomnieć im o zasadach bhp panujących w miejscu pracy oraz zaznajomić uczestników z swymi techniczno-organizacyjnymi rozwiązaniami.

Główną różnicą między kursem okresowym, a szkoleniem wstępnym jest to, że jako

w tym drugim obowiązek uczestnictwa ma każdy nowy pracownik, tak w tym pierwszym są osoby które mogą być zwolnione z uczestnictwa. Jeśli przedłożymy aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u innego pracodawcy albo należymy do grupy stanowisk, które nie muszą brać udział w szkoleniu okresowym – automatycznie jesteśmy zwolnieni z obowiązku uczestnictwa

w szkoleniu. W przeciwieństwie do szkoleń wstępnych, w tym wypadku to pracodawca ustala częstotliwość szkoleń i czas ich trawią, oczywiście po konsultacji z pracownikami.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, który jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez organizatora. Ma za zadanie sprawdzić w jakim stopniu uczestnik opanował materiał z zakresu bhp. Jeśli zdamy egzamin, otrzymujemy imienne zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia. Długość ważności zaświadczenie waha się w zależności od wykonywanej pracy. Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych muszą przechodzić taki szkolenie nie rzadziej niż co 3 lata, zaś pracownicy biurowi i na stanowiskach kierowniczych nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Programy kursu wstępnego i okresowego w dziadzinie bhp powinny określać szczegółową tematykę i formy realizacji i czas trwania takiego szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk. Kto opracowuje owe programy? Nie kto inny jak pracodawca lub jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, po wcześniejszych konsultacjach z pracodawcą.  W obu przypadkach pracodawca ma bardzo ważny zadanie,

w końcu to on najlepiej wie co dzieje się w jego firmie i co pracownicy powinni wiedzieć.

Wykładowcy i instruktorzy, którzy biorą udział w szkoleniach powinni być dobierani z rozwagą. Oprócz wiedzy w temacie bhp powinni być przegotowani dydaktycznie, tak aby mogli zrealizować szkolenie z owocnym skutkiem.

Szkolenie bhp w zależności od naszego stanowiska możemy odbyć online. Istnieją firmy, które oferują nam takie szkolenia już od 49 zł. Plusem takich szkoleń jest bez wątpienia, domowa atmosfera oraz pewność otrzymania karty szkolenia. Kursy podzielone są na stanowiska i miejsca pracy, można znaleźć również szkolenie w językach obcych, szczególnie popularnym języku angielskim i ukraińskim.