kilka rodzajów gaśnic wraz z opisem w różnych miejscach (szpital, kawiarnia, szkoła)Kilka słów o konserwacji sprzętu gaśniczego

Często spotykamy się ze sprzętem gaśniczym pod postacią popularnych gaśnic. I chociaż obiekt jakim jest gaśnica jest nam dobrze znany, to wiedza na temat jego konserwacji już niekoniecznie. Zachęcamy do lektury naszego poradnika, który jest zbiorem najważniejszych informacji na pytania odnośnie konserwacji sprzętu gaśniczego.

 

Podstawna prawna

Prawny aspekt użytkowania sprzętu gaśniczego reguluje § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 22 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie kwestie porusza wymienione wyżej rozporządzenie? Treść aktu prawnego poświęcona jest w głównej mierze przeglądom technicznym. Rozporządzenie stanowi, że:

  • przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne mają być przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • informacja o przeglądach technicznych musi się znaleźć w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi,
  • przeglądy powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku!

 

Przeglądy obowiązkowe – gaśnice

Istnieją sprzęty, które podlegają tzw. przeglądom obowiązkowym. Zalicza się do nich m.in.:

gaśnice przenośne i przewoźne,stałe i półstałe instalacje gaśnicze,hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego,

 

Największą popularnością wśród sprzętu gaśniczego cieszą się gaśnice. W większości typów gaśnic regułą jest wymiana środka gaśniczego raz na 5 lat. Z tą samą częstotliwością kontroluje się zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 – powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Wyjątkiem są gaśnice śniegowe – ważność przeglądu przeprowadzonego przez Urząd może wynosić nawet 10 lat. Dodatkowo badaniom zostają poddane gaśnice:

  • z zerwanymi plombami,
  • ze śladami uszkodzeń mechanicznych,
  • nieposiadające czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

 

Szczegółowe wymagania – protokół a kontrolka

Każdy przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego musi być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem. Tak samo sytuacja wygląda w sytuacji To samo gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, z tą różnicą, że te sprzęty powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę(zwykle jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).