Oferujemy kurs dostępu linowego do celów przemysłowych – zgodny z normą BS 7985.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Ośrodek Ergon na ten moment nie organizuje kursów IRATA.

Grupa alpinistów przemysłowych przy pracyAlpinizm przemysłowy opiera się o techniki wspinaczkowe i metody dostępu linowego, a także użycie specjalistycznego sprzętu. Ma zastosowanie w różnego typu pracach wykonywanych na wysokościach, takich jak: renowacje, montaż, dokonywanie przeglądów technicznych w obrębie różnego rodzaju konstrukcji i wielu innych.

Techniki, możliwości sprzętowe i narzędzia, wykorzystywane przez alpinistów są wspierane i rozwijane przez duże organizacje, takie jak IRATA, OTDL czy SPRAT.

Jeśli mowa o alpinizmie przemysłowym, nie sposób nie wspomnieć o IRATA International (IRATA), która już zapewniła sobie szczególne miejsce w historii tej dyscypliny technicznej. To IRATA właśnie jest niekwestionowanym światowym autorytetem w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego.

Powstanie IRATA

IRATA to organizacja, którą założono w 1988 roku. Początkowo powstała ona w celu zapewnienia możliwości konserwacyjnych obiektów związanych z branżą rafineryjną i gazową. Reprezentanci tych branż wyszli z inicjatywą, aby powstała organizacja, integrująca wiedzę z zakresu stosowania i rozwijania technik dostępu linowego. IRATA poszerzała swoją działalność, a techniki oparte na dostępie linowym ulegały doskonaleniu oraz znalazły zastosowanie w wielu innych gałęziach przemysłu.

Co promuje ta międzynarodowa organizacja?

IRATA promuje wartości istotne dla branż stosujących techniki dostępu linowego do celów przemysłowych. Organizacja ta zmierza do pogodzenia wysokich standardów bezpieczeństwa ze standardami jakości wykonania prac na wysokości. Dąży do popularyzacji dobrych praktyk pracy zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców, którzy korzystają z metod dostępu linowego. IRATA rozpowszechnia także dobre wzorce w zakresie kształcenia osób do pracy w warunkach dostępu linowego do celów przemysłowych i promuje techniki dostępu linowego jako dobrą alternatywę dla innych metod.

Firmy członkowskie IRATA

Firmy, które są członkami IRATA, muszą spełniać określone wymagania wstępne oraz podlegają monitoringowi i ewaluacji. Działania te mają na celu zapewnienie standardów, wymaganych i popularyzowanych przez IRATA – w zakresie jakości i bezpieczeństwa zarówno szkoleń, jak i pracy. W efekcie audytów i egzekwowania wymagań, coroczna analiza bezpieczeństwa i higieny pracy odnotowuje niski odsetek wypadków i incydentów bezpieczeństwa wśród firm członkowskich IRATA.

Najbardziej znany system klasyfikacji uprawnień

Pierwszy udokumentowany system certyfikacji powstał w organizacji IRATA w 1992 roku. Współcześnie obejmuje on wytyczne szkoleniowe i kwalifikacyjne, głównie związane z obszarem bezpieczeństwa. Od czasu wprowadzenia tych regulacji, kwalifikacje IRATA stały się standardem branżowym dla pracowników wykorzystujących metody dostępu linowego do celów przemysłowych. IRATA ciągle rozwija wymogi i zalecenia w obszarze technik linowych i angażuje się w doskonalenie systemu uprawnień.

Międzynarodowy Kodeks Postępowania (ICOP)

IRATA zainicjowała i opracowała dokument, wskazujący najlepsze praktyki w obszarze pracy z dostępem linowym. Został on uznany i jest respektowany przez wiele szanowanych organizacji, instytucji i firm.

Wszyscy członkowie IRATA muszą przestrzegać zasad przedstawionych we wspomnianym kodeksie. Dotyczy to w szczególności personelu dostępu linowego – przeszkolonego i certyfikowanego zgodnie z tym programem. Wymogi i zalecenia, ujęte przez IRATA w Międzynarodowym Kodeksie Postępowania (ICOP), wyznaczyły standardy dla branży przemysłowego dostępu linowego na całym świecie.

Certyfikacja IRATA w obszarze dostępu linowego obejmuje trzystopniową klasyfikację umiejętności: L 1, L 2, L 3.

Poziom pierwszy – L 1

Poziom L 1 – dotyczy technika dostępu linowego. Jest on w stanie wykonywać określony zakres zadań związanych z dostępem linowym pod nadzorem kierownika ds. bezpieczeństwa dostępu linowego (z uprawnieniami na poziomie L 3). Technik dostępu linowego jest:

 1. w stanie rozumieć i postępować zgodnie z procedurami dostępu linowego, dobrać odpowiednią metodę, technikę do wykonywanego zadania i ocenić ryzyko z nim związane,
 2. odpowiedzialny za kontrolę własnego sprzętu do pracy na linach przed jego użyciem,
 3. w stanie pomagać w pracach związanych z olinowaniem i innych operacjach pod nadzorem osoby z wyższym stopniem,
 4. w stanie podjąć działania w prostej akcji ratunkowej podczas zjazdu oraz asystowania w akcjach ratunkowych.

Poziom drugi – L 2

Poziom L 2 – dotyczy doświadczonego technika dostępu linowego. Jest on w stanie wykonywać bardziej złożone zadania pod nadzorem kierownika ds. bezpieczeństwa dostępu linowego (z uprawnieniami na poziomie L 3). Doświadczony technik dostępu linowego jest:

 1. w stanie wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganymi na poziomie L 1,
 2. w stanie wykonywać bardziej złożone zadania związane z olinowaniem, w tym ponowne kotwiczenie, odchylenia i napinanie lin,
 3. w stanie podejmować akcje ratunkowe w różnych sytuacjach,
 4. w stanie montować i stosować systemy wyciągania.

Poziom trzeci – L 3

Poziom L 3 – dotyczy doświadczonego technika dostępu linowego, który może odpowiadać za bezpieczeństwo dostępu linowego w projektach roboczych. Jest on odpowiedzialny za zrozumienie i wdrożenie procedur dostępu linowego, wybór metod i związanych z nimi ocen ryzyka, a także:

 1. jest w stanie wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie L 1 i L 2;
 2. rozumie elementy i zasady bezpiecznego systemu pracy według standardów promowanych przez IRATA,
 3. jest zaznajomiony z odpowiednimi technikami pracy i prawodawstwem,
 4. posiada rozległą wiedzę na temat zaawansowanego olinowania dostępu linowego i technik ratowniczych,
 5. posiada odpowiednie i aktualne zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy.

Technik dostępu linowego, certyfikowany na poziomie L 3 może zostać inspektorem bezpieczeństwa w zakresie dostępu linowego.